Milieueffectrapport

In een milieueffectrapport (MER) wordt de huidige situatie van het onderzoeksgebied nauwkeurig omschreven en worden de mogelijke effecten op de omgeving grondig onderzocht. Dit rapport is van belang bij de aan te vragen vergunningen en toestemmingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Belangrijke aspecten die belicht worden in het milieueffectrapport zijn onder meer archeologie, bodem, natuur, geluid, luchtkwaliteit, waterhuishouding, hydrologie en recreatie.

Procedure

De m.e.r.-procedure is opgestart met het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie heeft als doel het begin van het proces duidelijk te omschrijven. Het milieueffectrapport spitst zich hier op toe. Met een goed rapport wordt duidelijk waar kansen liggen om overlast te beperken tijdens de werkzaamheden en waar mogelijk de natuur meer ruimte te geven.

Samenspel van verschillende partijen

Voor het toetsen van m.e.r.-procedures bestaat er in Nederland een apart orgaan: de Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie m.e.r.). Deze commissie is ook betrokken in de procedure en geeft advies op zowel de NRD als het latere milieueffectrapport. Ook de Provincie Noord-Brabant is betrokken. Inmiddels zijn alle vergunningen en toestemmingen voor de uitvoering van de werkzaamheden gegund.

Samenwerking met gespecialiseerde bureaus

Ingenieurs- en adviesbureau KYBYS heeft Evides Waterbedrijf ondersteuning geboden bij de m.e.r.-procedure.

In het gebied lopen ecologen van Bureau Waardenburg. Dit is een onderzoeks-, advies- en ontwerpbureau en werkt op het gebied van ecologie, milieu en landschap.