Nieuws

Op deze pagina leest u het laatste Spaarbekkens gerelateerde nieuws.

Verschillende werkzaamheden gereed en gestart

De bouwkuip van ruim 10 meter diep aan de rivier is gereed. Na de bouwvak starten we met de opbouw van de betonnen pompen. Pas begin 2020 zijn we zover dat de rest van het gebouw boven de dijk uitkomt en de leidingen aangesloten kunnen worden. Ook de werkzaamheden voor het leidingtracé, waarbij over een lengte van circa 1,5 km een drietal transportleidingen (DN2100) wordt aangelegd richting het spaarbekken De Gijster, zijn gestart.

Goede samenwerking en ecologische begeleiding

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder strikte ecologische begeleiding en in goed overleg met de omgeving, Staatbosbeheer en het Bevoegd Gezag. Na de realisatie van het project wordt het gebied volledig heringericht waardoor de natuurwaarde aanzienlijk zal toenemen in het gebied en bijzondere diersoorten meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Impressies van de werkzaamheden

Bovenaanzicht bouwkuip innamepompen

Bouwkuip gereed juli 2019

Grondwerkzaamheden leidingtracé St. Jansplaat

 

Dijkdoorvoering Fortunapolder

Informatiebijeenkomst voor de omgeving

Vorig jaar april heeft Evides een informatiebijeenkomst voor de omgeving en geïnteresseerden georganiseerd. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden zijn toen op de hoogte gesteld van aankomende werkzaamheden. Daarbij zijn vragen beantwoord, maar zijn er ook verzoeken gedaan en tips gegeven, die Evides vervolgens heeft meegenomen in de aanbestedingen voor het uit te voeren werk.

Donderdag 11 juli heeft Evides een vervolgbijeenkomst georganiseerd samen met haar aannemers Van der Ven (aannemer van het innamepompstation) en Denys/Van Oord (aannemerscombinatie voor de aanleg van de transportleidingen).

Met een korte introductie en terugblik door Evides, was het de beurt aan beide aannemers om hun werkzaamheden en plannen toe te lichten. Daarbij presenteerden zij welke maatregelen zij onder andere zouden nemen om hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Presentatie Evides

Presentatie Denys/Van Oord

Presentatie Van der Ven

De informatiebijeenkomst werd afgesloten met een 3D-animatie over de aanleg van de transportleidingen. 

Meer weten over de aanleg van de transportleidingen? Bekijk hieronder de video:

Blijf op de hoogte

Blijf via deze website op de hoogte van het laatste nieuws. Nog niet aangemeld? Ga naar de homepage en laat onderaan de pagina uw e-mailadres voor ons achter.


Op donderdag 11 juli 2019 is een informatieavond gepland voor geïnteresseerden die meer willen weten over de realisatie van het waterinnamepompstation Bergsche Maas. Evides Waterbedrijf, aannemer Van der Ven en Denys/Van Oord geven presentaties over het project. Na de presentaties zijn betrokken experts aanwezig die graag met geïnteresseerden in gesprek gaan. Locatie is de zaal van de Visserhang op de Vissershang 2 in Hank.

Programma 

19.00 - 19.15 uur Ontvangst en inloop
19.15 - 20.00 uur Presentatie

  • Inleiding door Evides; project toelichting, introductie aannemers.
  • Toelichting realisatie van het waterinnamepompstation door Van der Ven (Fortunapolder, Aakvlaaiweg, Hank).
  • Toelichting realisatie van het leiding tracé door Denys / van Oord (De Gijsterdijk, St. Jansplaat, Spijkerboor, Drimmelen).

20.00 - 21.00 uur Ruimte voor vragen

Project waterinnamepompstation Bergsche Maas 

In het Nationale Park De Biesbosch liggen drie spaarbekkens die gevuld zijn met Maaswater; De Gijster, De Honderd en Dertig en De Petrusplaat. Zij vormen het kloppende hart van de drinkwater- en industriewatervoorziening in Zuidwest-Nederland. Om voorbereid te zijn op de toekomst worden werkzaamheden uitgevoerd door Evides Waterbedrijf voor het waterinnamepompstation aan de Bergsche Maas.

De werkzaamheden worden uitgevoerd na een uitgebreid (natuur-)onderzoek en in nauwe afstemming met verschillende organisaties. Er worden allerlei maatregelen getroffen om tijdelijke hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Na de bouw wordt het achterliggende gebied – de Fortunapolder en Jansplaat – op een zodanige wijze ingericht zodat de natuur zich beter kan ontwikkelen en het pompstation aansluit bij het landschap.

Aanmelden

Geïnteresseerden voor de informatieavond kunnen zich uiterlijk 28 juni 2019 hier aanmelden.


Onze vernieuwde website is voorzien van de laatste informatie over de projecten ‘Uitdiepen van spaarbekken De Gijster’ en ‘Bouw van het nieuwe waterinnamepompstation De Bergsche Maas’. Verder hebben we een modern ontwerp, is de navigatiestructuur aangepast en is het laatste beeldmateriaal toegevoegd beide projecten. Graag nodigen wij u uit om de website te bezoeken.


Aan het begin van deze maand is een belangrijke mijlpaal voor het project bereikt: meer dan 1 miljoen m³ bodemmateriaal is verplaatst binnen het bekken met behulp van de twee kraanschepen en een cutterzuiger. Ter vergelijking: als dit met vrachtwagens was gebeurd, dan zouden meer dan 60.000 vrachtwagenbewegingen plaatsgevonden hebben.

De werkzaamheden zijn in juni 2018 gestart met twee kraanschepen van Van den Herik-Sliedrecht. De ondiepe randen in het bekken worden afgegraven waarna diepe delen worden opgevuld met het vrijkomend zand. Hierdoor verbetert de vorm van het bekken en is het optimaal in te zetten als zoetwaterbekken. Naar verwachting zijn de graafwerkzaamheden op 1 januari 2020 afgerond.


Het nieuwe waterinnamepompstation voor het spaarbekkensysteem in de Biesbosch dat gebouwd wordt aan de oever van de Bergsche Maas is in uitvoering. Na een aantal jaar onderzoek, planstudie en ontwerp zijn eind 2018 de vergunningen verkregen en zijn de aanbestedingen afgerond. In november 2018 is direct gestart met voorbereidende werkzaamheden zodat er in het broedseizoen niet gemaaid of gekapt hoeft te worden.

Contracten project Bergsche Maas

De contracten met de ‘bouwers’ Van der Ven (aannemer waterinnamepompstation Bergsche Maas) en V.O.F. Denys/Van Oord (aannemer transportleidingen Bergsche Maas) zijn respectievelijk medio december 2018 en medio januari 2019 getekend.

 

aannemer transportleidingen Bergsche Maas 

aannemer waterinnamepompstation Bergsche Maas

Bouwrijpfase bijna afgerond

Aannemers VOBI en GKB hebben de locatie van het innamepompstation ontgraven en bouwrijp gemaakt en het leidingtracé met bijbehorend opslag depots vrijgemaakt van vegetatie.
Nu de contouren van de uitgevoerde werkzaamheden duidelijk zichtbaar zijn in het landschap van Nationaal Park De Biesbosch is goed te zien dat het een omvangrijk het project is. Al deze werkzaamheden zijn uitgevoerd onder ecologische begeleiding en in goed overleg met de bevoegde gezagen en Staatbosbeheer. Na de realisatie van het project wordt het gebied volledig heringericht waardoor de natuurwaarde verhoogd wordt door vernatting en doordat beschermde diersoorten zoals de Noordse woelmuis meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

1ste paal

Eind februari is de eerste paal aangebracht voor het nieuwe waterinnamepompstation Bergsche Maas. Aannemer Van der Ven is druk bezig geweest met voorbereidingen zoals detailontwerp en werkplannen. Afgelopen week was het zo ver: de eerste paal is aangebracht voor de pompkelder van het nieuwe pompstation. Daarmee is een mooie mijlpaal behaald voor het project. Om de grote benodigde draagkracht te verkrijgen, is gekozen voor robuuste stalen buispalen met een gesloten punt die met een bijzonder grote stelling borend met een oplanger op diepte wordt gebracht, terwijl ondertussen onder druk grout (cementmengsel) wordt toegevoegd. Deze palen zorgen in de bouwfase dat de betonvloer van de bouwkuip niet opbarst en vormen in de definitieve fase de fundering voor de pompkelder.

Om dit op tijd mogelijk te maken is de afgelopen weken intensief samengewerkt met Vobi, de aannemer die opdracht heeft om vooraf het werkterrein bouwrijp te maken. Parallel wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van de transportleidingen.

1ste leidingdelen gearriveerd

De eerste lading leidingdelen zijn eind februari gearriveerd en in het depot opgeslagen bij de leverancier Van Leeuwen Buizen in Dordrecht. Bij aankomst zijn ze uitvoerig geïnspecteerd en afgenomen door de uitvoeringsdirectie van Evides. Vervolgens zijn ze direct overgedragen aan de aannemer voor verdere verwerking ten behoeve van het project.
Op deze zelfde locatie zal de aannemer in het voorjaar gaan starten met het maken van zogenaamde ‘dubbelingen’ (het lassen van twee leidingen aan elkaar).

Blijf op de hoogte

Volg de werkzaamheden en planning via deze website. Zodra er meer details bekend zijn over bijvoorbeeld tijdelijke afsluiting van waterwegen en/of rondleidingen leest u dat hier.

 


Aanmelden nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst.