Werkzaamheden

Om de leveringszekerheid van drinkwater in de toekomst te garanderen, bouwt Evides Waterbedrijf in opdracht van WBB een nieuw innamepompstation met ondergrondse transportleidingen naar spaarbekken De Gijster. Dit wordt uitgevoerd bij de Bergsche Maas aan de rand van Nationaal park De Biesbosch. De vraag naar drink- en industriewater neemt toe. Ook worden we steeds vaker geconfronteerd met langere, droge perioden. Het nieuwe innamepompstation kan met de verhoogde pompcapaciteit het spaarbekken De Gijster sneller vullen na een innamestop.

Bouw nieuwe innamepompstation Bergsche Maas

Periode: medio november 2018 – eind 2020

Werkzaamheden in het kort

 • Bouwrijp maken terrein en inham
 • Bouwkuip voor de pompen (20 bij 30 meter, circa 10 meter diep)
 • Opbouw pompkelder
 • Opbouw bedieningsgebouw
 • Inrichten pomphuizen en aansluiten
 • Inrichten bedieningsgebouw
 • Herinrichten werkterrein

Verpompen van Maaswater

Het rivierwater gaat straks via de inlaat naar 1 van de 3 zuigkolken van de “mixed axe flow” pompen. Iedere pomp kan tussen de 5 en 8 m³/sec. verpompen. Om de inlaat visvriendelijk te houden is de totale innamecapaciteit maximaal 15 m³ per seconde. Er staat dus altijd 1 pomp paraat om stilstand door storingen en/of onderhoud op te vangen.

Locatie

Het nieuwe waterinnamepompstation komt aan de oostzijde van het spaarbekken De Gijster, deze is gepland aan de oever van de Bergsche Maas. Hier kan op de gewenste diepte Maaswater met een zo constant mogelijke waterkwaliteit ingenomen worden. De stabiele kwaliteit zorgt ervoor dat minder inspanningen nodig zijn en daardoor ook minder energie nodig is om het water te zuiveren. Daarnaast wordt de impact van de werkzaamheden beperkt op de natuur door te bouwen aan de Maasoever in plaats van bij de Biesboschkreken.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van der Ven.

Planning

Fase 1 – november 2018 t/m maart 2019

 • Voorbereidende werkzaamheden Fortunapolder
 • Ontgraven oever Bergsche Maas
 • Ophogen werkterrein

Fase 2 – maart 2019 t/m maart 2020

 • Aanleg bouwkuip voor pompen
 • Realisatie pompputten
 • Verdere opbouw pompgebouw
 • Verdere ontgraving inname inham aan de Bergsche Maas

Fase 3 – oktober 2019 t/m augustus 2020

 • Realisatie bedieningsgebouw
 • Aansluiten van het leidingwerk
 • Samenbouw pomp en bedieningsgebouw
 • Realisatie vacuumunit bij De Gijster
 • Aanleg Nuts voorzieningen

Fase 4 – september 2020 t/m december 2020

 • Testen installatie
 • In bedrijfstellen
 • Verdere afbouw Innamepompstation
 • Herinrichting van het terrein

Aanleg transportleidingen Bergsche Maas

Periode: juli 2019 – eind 2020

Werkzaamheden in het kort

 • Ontgraven leidingsleuf
 • Lassen leidingdelen (delen van 34m lang en ø 2,10m)
 • Intrekken drie leidingen in de leidingsleuf
 • Aansluiten leidingen op het nieuwe innamepompstation
 • Aanvullen leidingsleuf en aanbrengen bodembescherming vaarwegen
 • Herinrichting projectgebied

Toevoer via ondergrondse leidingen

Het rivierwater gaat straks via ondergrondse leidingen van het nieuwe waterinnamepompstation naar het spaarbekken De Gijster. Dit is te realiseren door tijdelijk de grond open te graven en daar leidingen aan te leggen. Het gaat om drie leidingen van ieder circa 1,5 kilometer met een doorsnede van twee meter tien (Ø2100 mm).

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de combinatie Denys en Van Oord.

Planning

Fase 1 – juli 2019 t/m september 2019

 • Voorbereidende werkzaamheden Fortunapolder
 • Ontgraven sleuf St. Jansplaat. Realiseren ‘dubbelingen’ door het aan elkaar lassen en coaten van twee leidingdelen van 17 meter tot 34 meter.

Fase 2 – oktober 2019 t/m november 2019

 • Aanleg hellingbaan ten behoeve van lasinrichting
 • Aanvoer leidingdelen (lengte 34 meter x ø 2,10 m)
 • Start lassen leidingdelen en intrekken sleuf
 • Ontgraven sleuf ‘in den natte’ Spijkerboor en Fortunapolder

Fase 3 – eind november t/m december 2019

 • Verplaatsen treklier en doortrekken leidingen tot in bouwkuip Fortunapolder
 • Off-bottom-tow methode; leidingen zweven een halve meter boven de bodem*

Fase 4 – eind december 2019 t/m augustus 2020

 • Ontgraven hellingbaan en sleuf
 • Verplaatsen treklier naar Gijsterdijk; terugtrekken leidingen tot in de Gijster
 • Afzinken leidingen door afvullen met water
 • Aansluiten leidingen op innamepompstation Fortunapolder

Fase 5 – juli 2020 t/m december 2020

 • Aanvullen leidingsleuf
 • Herinrichting projectgebied
 • Kwaliteitsverbetering en gebiedsontwikkeling

*Off-bottom-tow methode

De off-bottom-tow methode is een unieke manier om de leidingen in te trekken in de leidingsleuf. De leidingen wordt verzwaard met ballast, zodanig dat de leidingen boven de bodem blijven zweven.

 

Uitdiepen van spaarbekken de Gijster

Periode: april 2018 – juni 2020

Natuurlijke voorzuivering

In het bekken is rivierwater opgeslagen uit de Maas, dat we gebruiken als bron voor het maken van drinkwater. Met deze voorraad aan zoet water is het mogelijk om droge periodes te overbruggen en bij een lage kwaliteit Maaswater de inname te stoppen. Daarnaast vindt tijdens het verblijf natuurlijke voorzuivering plaats.

Belang van goede doorstroming

Om ook in de toekomst op duurzame wijze betrouwbaar drink- en industriewater te kunnen leveren, is het nodig de ondiepe gedeelten aan de rand van het bekken te verwijderen en de diepe delen te vullen. Nu heeft het bekkenwater in de zomer te maken met blauwalgen en bevinden zich veel Quaggamosselen op de ondiepe randen. Deze mogen niet droog komen te liggen. Door de oevers steiler te maken, is dit te voorkomen. Het is van belang om op korte termijn actie te ondernemen, zodat Evides het voorraadbekken optimaal kan inzetten als zij langere tijd geen rivierwater kan innemen.

Werkzaamheden in fases

De ondiepe randzone wordt ontgraven en dit materiaal wordt vervolgens naar de diepe delen in het midden van het bekken verplaatst. Dit lost de groei van blauwalg en toename van mosselen op. En het is relatief snel te realiseren. De werkzaamheden worden uitgevoerd, nadat uitgebreid (natuur)onderzoek en gesprekken met betrokken instanties, zoals Staatsbosbeheer en gemeenten hebben plaatsgevonden. Bij de uitvoering wordt gewerkt in fases, waardoor de impact beperkt blijft. Zo hebben vissen en vogels genoeg ruimte en tijd om naar een andere plek van het bekken te gaan.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Herik Sliedrecht.

Planning

De werkzaamheden zijn in april 2018 gestart en zijn afgerond in juni 2020.